Đóng

Về Côn Sơn

Đội ngũ lãnh đạo

1. Phan Quý Hưng (Mr.)

– Năm sinh: 1973

– Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Toán tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Cử nhân Tài chính, Đại học Toulouse Pháp

– Vị trí: Giám đốc

 2. Nguyễn Văn Mậu (Mr.)

– Năm sinh: 1978

– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điện tử Viễn thông, Đại học Quốc gia Hà Nội

– Vị trí: Phó Giám đốc

3. Trần Lê Hoàng Vĩnh Hòa (Mr.)

– Năm sinh: 1978

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin, Đại học Đà Nẵng

– Vị trí: Trưởng Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh

4. Trần Thị Việt Hà (Mrs.)

– Năm sinh: 1984

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Học viện Tài chính

– Vị trí: Phó Giám đốc tài chính

5. Hoàng Trọng Nghĩa (Mr.)

– Năm sinh: 1987

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông, Viện Đại học Mở Hà Nội

– Vị trí: Phó Giám đốc kỹ thuật

6. Nguyễn Thị Loan (Mrs.)

– Năm sinh: 1983

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

– Vị trí: Kế toán trưởng

Về Côn Sơn liên quan